Praktická škola jednoletá

Níže si můžete stáhnout prezentace aktivit.

Image
obrázek z praktické školy

1. září 2017 se otevřela na naší škole pro absolventy základních škol a základních škol speciálních střední praktická škola jednoletá.

Charakteristika oboru

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Příjímací řízení

Obor: Praktická škola jednoletá
Kód: (78-62–C/01)

Přijetí ke studiu: přijímací zkoušky žáci nekonají, nutné je vyšetření z PPP, SPC („Doporučení k zařazení uchazeče do školy, resp. třídy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením")

Je třeba vyplnit přihlášku ke vzdělávání - studium na střední škole forma denní (včetně názvu oboru a kódu), obstarat si potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka a nechat potvrdit ředitelem školy.

Podávání přihlášek: na adresu školy či k rukám ŘŠ do 1. března. K přihlášce je potřeba doložit doporučení z SPC, případně PPP.

Do 15.3. budou zákonní zástupci a zletilí uchazeči vyzváni k potvrzení úmyslu stát se žáky naší střední školy. Nepřijatí uchazeči budou písemně informováni do 21.3.

O předávání zápisových lístků budou rodiče informování. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na naší škole.

Třída se naplňuje do počtu schválené kapacity.

Kritéria přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky
2. Platné doporučení (posouzení) ŠPZ
3. Prospěch předcházejícího vzdělávání (poslední 2 roky)