Změna školního řádu

Informace pro rodiče o změně ve školním řádu týkající se mobilních telefonů aj. chytré elektroniky

Školská rada 22.3.2023 schválila tuto změnu ve školním řádu: v době vyučování nepoužívat bez svolení pedagogického pracovníka ve školní budově, v areálu budovy a na školním pozemku „chytrou“ elektroniku, např. mobilní telefony, tablety, „chytré“ hodinky, apod. Tyto přístroje musí být vypnuty při vstupu do školy a žák je může dát do úschovy třídnímu učiteli, jinak škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Při jakékoliv manipulaci s tímto zařízením bez svolení pedagogického pracovníka bude toto žákovi odebráno a odevzdáno rodičům žáka.

Odůvodnění: zdraví žáků, lepší připravenost na další výuku, kvalitnější odpočinek, zneužití a bezpečnostní riziko.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 12. a 26. dubna 2023 od 13:00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě).

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte osobně.

Co přinést:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Doporučení ŠPZ.

Akce v lednu 2023

 • Nejhezčí stavba ze sněhu,
 • výstava knih žáků, které dostali pod stromeček,
 • návštěva knihovny,
 • beseda s rodiči vycházejících žáků.

Hledáme

 • Učitele – speciálního pedagoga na celý úvazek.
 • Školního psychologa na poloviční úvazek.
 • Školního speciálního pedagoga na poloviční úvazek.

Den otevřených dveří

Rádi bychom Vám poděkovali za velkou účast na Dni otevřených dveří, který proběhl ve čtvrtek 15. prosince 2022 na naší škole. Na oficiální akci zavítala nejen spousta rodičů, rodinných příslušníků a dětí, ale také zástupci města, představitelé z kraje, ředitelé z okolních škol a široká veřejnost. Pozitivní reakce i kladné ohlasy nás velice potěšili.

Akce v prosinci 2022

 • Posezení u vánočního stromku,
 • Den otevřených dveří,
 • krajské kolo v „Člověče nezlob se“,
 • Betlémské volání,
 • mikulášská nadílka 1. stupeň,
 • vánoční pečení,
 • projekt Advent,
 • výroba vánočních dárků a ozdob,
 • návštěva kina.

Akce v listopadu 2022

 • Program o volbě povolání,
 • sběr kaštanů (třídní učitelé, učitelé PV), sběr plodin pro zvěř – spolupráce s Ekofarmou Jalový Dvůr,
 • školní kolo ve florbalu,
 • krajské kolo „Člověče, nezlob se“,
 • příprava vánočních dárků.

Termíny závěrečných zkoušek

Ve školním roce 2022/2023 se závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté budou konat v termínech:

 • praktická zkouška – 8. 6. 2023,
 • ústní zkouška – 15. 6. 2023.

Hledáme

 • Učitele – speciálního pedagoga na celý úvazek.
 • Školního psychologa na poloviční úvazek.
 • Školního speciálního pedagoga na poloviční úvazek.

Akce v říjnu 2022

 • Šiškiáda,
 • projekt Halloween,
 • exkurze do zahradnictví,
 • dějepisná exkurze,
 • výstava z přírodnin,
 • sběr kaštanů,
 • zahájení činnosti školní knihovny,
 • krajské kolo v „Přespolním běhu 17. listopadu“,
 • školní a okresní kolo – „Člověče, nezlob se“,
 • exkurze profesionální kuchyně MŠ Karolinka.

Zájmový den

 • Pátek 30. září 2022
 • Praktická škola
 • Téma: přírodniny
 • 8:10 – 11:50 hod

Zájmový den

 • Čtvrtek 29. září 2022
 • Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ
 • 8:10 – 11:50 hod

Volné dny pro žáky

Z provozních důvodů budou ve dnech 24. – 25. října 2022 a 18. listopadu 2022 volné dny pro žáky.

Akce v září 2022

 • Návštěva výstavy ovoce a zeleniny
 • Honba za pokladem
 • Dopravní hřiště ve Vyškově
 • Sběr šišek a ostatních přírodnin

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na 26.10. 2022 a 27.10. 2022.

Vánoční prázdniny začínají 23.12. 2022 a končí 2.1. 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude předáno 31.1.2023.

Pololetní prázdniny budou 3.2. 2023.

Jarní prázdniny budou 13.3.2023 až 19.3.2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na 6.4.2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30.6.2023

Hlavní prázdniny trvají od 1.7. 2023 do 3.9. 2023.

 

 

Zahájení školního roku 2022-2023

Zahájení nového školního roku proběhne 1.9. 2022 v 8.10 hod.a bude ukončeno v 8.40 hod.
Provoz družiny bude zahájen 2.9.2022.
Těší se zaměstnanci školy.

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku – speciálního pedagoga na plný úvazek.

Tel.: 605 728 528.

Organizace závěru školního roku 2021/2022

 • 27. – 29. 6. 2022 konec výuky v 11,50 hod. (třídnické práce)
 • 30. 6. 2022 konec výuky v 8,55 hod. (předávání vysvědčení)
 • 1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Divadelní představení

 • divadelní představení praktické školy: „Budulínek“ na školní zahradě
 • v úterý 14. 6. 2022 (2. a 3. vyučovací hodina)

Pěvecká soutěž

 • v úterý 7. 6. 2022
 • zájmový den – celá škola
 • konec v 11,50 hod.

Výlet Kostelany

 • v pondělí 6. 6. 2022
 • celá škola kromě II., IV. tř.
 • odjezd 7,50 hod., návrat 14 – 15 hod.

Atletické závody

 • ve čtvrtek 2. 6. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.
 • celoškolní akce k MDD

Plavecký výcvik

 • ve středu 1., 8., 15., 22. 6. 2022
 • odjezd 8,30 hod., návrat cca 12,15 hod.

Školní akce v červnu 2022

 • divadelní představení žáků Praktické školy
 • přírodovědná vycházka  – Urbánek
 • Jalový dvůr – ekofarma
 • vycházka k rybníku
 • návštěva kina

NKÚ žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) žádá o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“. Tato kontrolní akce je prováděna v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a je zaměřena na podporu digitálního vzdělávání. Účelem dotazníkového šetření je získat informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na
základních školách.

NKÚ žádá o vyplnění dotazníku v co nejkratším čase pro:

rodiče žáků 4. a 8. ročníků.

Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do 31. 5. 2022 včetně.

K výše uvedenému je nutno podotknout, že zapojení do dotazníkového šetření je zcela dobrovolné.
Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem. Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 10 minut. Dotazník lze v průběhu zpracování uložit a dopracovat později.

V případě zájmu lze sdělit vedení školy emailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz s dotazníkem.

Zájmový den

 • III., VII. tř. ZŠ
 • v úterý 24. 5. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zájmový den

 • III. tř. ZŠ
 • v pondělí 9. 5. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Školní akce v květnu 2022

 • projekt „Normální je nekouřit“
 • exkurze zahradnictví
 • projekt Šikula
 • míčové soutěže pro žáky
 • výrobky ke Dni matek
 • pěvecká soutěž

Skanzen Rochus

 • výlet skanzen Uherské Hradiště (Rochus)
 • pátek 8. 4. 2022
 • odjezd v 8,10 hod., návrat kolem půl druhé
 • žáci, kteří zůstávají ve škole, výuka od 8,10 hod. – 11,50 hod.

Zájmový den

 • I. tř. ZŠ
 • v pondělí 28. 3. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Recitační soutěž

 • v pondělí 28. 3. 2022
 • 3. vyučovací hodina: I. – IV. tř.
 • 4. vyučovací hodina: V. – VII. tř., PŠ

Zájmový den

 • III., V., VII. tř. ZŠ, PŠ
 • v pátek 25. 3. 2022
 • konec výuky v 11,50 hod.

Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/ 2023 proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 13,00 hod. (nejlépe po předchozí domluvě)

Kritérium přijetí: platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do naší školy.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte datovou schránkou – pokud má, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobně do školy.

Co přinést nebo poslat k zápisu:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (je ke stažení v sekci Zápis do 1. ročníku v oddělení Dokumenty).
 3. Doporučení ŠPZ.