O škole

Škola je určena pro děti se zdravotním postižením, které nestačí tempu vyučování běžných základních škol. Dává prostor rodičům rozhodnout se, kde bude jejich dítě vzděláváno a jak se bude vyvíjet jejich osobnost.

Úspěch chtějí zažít všechny děti. Přetrvávající neúspěch vede mnohdy k negativnímu prosazování. Pokud dítě zažívá úspěch, nepřemýšlí negativně. Zvýší se sebevědomí i chuť do školní práce.

Možnost učit se ve třídě s 6 - 14 žáky přináší své výhody. Učitel má prostor věnovat se více žákovi, reagovat na jeho potřeby a individuální zvláštnosti. Různorodé pedagogické metody, vyučování zaměřené na základní znalosti a přístup k žákům přináší jejich přirozenou aktivitu a přiměřený rozvoj osobnosti. Naši pedagogové se snaží napravovat vady řeči u našich dětí po celou dobu školní docházky.

Ve škole jsou 4 třídy základní školy, kde se vyučuje dle minimálních výstupů, třída pro děti s autismem, 2 třídy základní školy speciální, 2 oddělení školní družiny a střední škola - praktická škola jednoletá.

Rodičům doporučujeme reálné alternativy dalšího uplatnění jejich dětí. Nabízíme studium na naší střední škole praktické ve stejné budově nebo žáci mohou jít do odborných učilišť (např. Brno-Lomená, Brno-Gellnerova, Brno-Kociánka, Bzenec, Kyjov), kde nabízí na výběr v průměru 20 studijních oborů (většinou tříletých - např. cukrářské, pekařské, květinářské a aranžerské, pečovatelské, kuchařské, farmářské, prodavačské, automontážní práce, šití oděvů, zámečník, zedník, elektrikář, malíř - natěrač, truhlář, tesař, pokrývač, dlaždič, zahradník, knihař aj.) Absolventi odborných učilišť obdrží na závěr studia výuční list. Ze základní školy speciální volí nejvíce dvouletou praktickou školu, kde se hoši zaměřují na údržbářské práce a dívky na péči o rodinu a vedení domácnosti, nebo snadnější obory OU (pečovatelka, zahradník).

Navštívit nás můžete při dnech otevřených dveří, rodiče kdykoliv po předchozí domluvě. Umožníme i návštěvu vyučování v jakékoliv třídě.

Mgr. Karel Durda, ředitel školy

obrazek nasi skoly ve slavkove u brna

Cíle školy

· Připravit žáka pro život (profesní orientace)
· Vycházet z individuálních schopností a možností žáka
· Vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti
· Zachovávat dobré a bezpečné klima školy
· Zapojit informační a komunikační technologie do výuky
· Podporovat vzájemné vztahy (žák x žák, učitel x žák, učitel x učitel, vedení x učitel)

Školní družina

  • Žák bude do školní družiny (dále jen ŠD) zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky.
  • O zařazení do ŠD rozhodne ředitel školy.
  • Do ŠD nebudou přijati žáci, kteří včas neodevzdali přihlášku nebo v minulosti porušovali řád ŠD.

Hlavním kritériem je věk žáka (mladší mají přednost). Další kritéria:

  1. Žák 1. stupně do schválené kapacity ŠD
  2. Žák 2. stupně základní školy speciální
  3. Žák 2. stupně základní školy

Výše úplaty za ŠD bude od školního roku 2024/2025 stanovovat zřizovatel - tedy Jihomoravský kraj.

Image

Doučování žáků škol

Naše škola je příjemce finanční podpory z EU v rámci investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:
Název školy: Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
IČO: 71197770 Sídlo: Slavkov u Brna, Malinovského 280, 684 01

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,

Hybešova 15,Brno, 602 00,

Mgr. Martin Michalíček,

tel.: +420 / 732 337 492,e-mail: gdpr@vim-jmk.cz

Sponzoři školy

INTEREX NESOVICE
vybavení školní kuchyně, aj.

VISKO TEEPAK, s. r. o.

vybavení nábytku interaktivní místnosti
zakoupení vozíku pro tělesně postižené
příspěvky na dopravu pro žáky na akce školy

Rostěnice a. s., Rostěnice-Zvonovice
příspěvek na dopravu pro žáky na akce školy

Plantana s. r. o., Brno-Židenice

BDO Czech Republic s.r.o., Praha 4

TOMAS HOLDING, a.s., Dražovice


Děkujeme všem dalším sponzorům, kteří si nepřejí být zveřejněni.