Roušky

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od
00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest
používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí
pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či
obdobné prostředky nosit),
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách
zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na
pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše
uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě
a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci
jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné
prostředky nosit),
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného
stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola
dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním
klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické
pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený
respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,
že sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje
vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů
respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro
pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na
podzim 2020).

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto
týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů
do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.